istanbul escortlar sağlık bilgilerini okuyun diyor

Genel olarak Escort bayanların en çok sıkıntılı oldukları konu aslında Sağlık konusudur. Sizinde bilinçlenmeniz ve bir İstanbul escort ile beraber olmadan bu konular hakkında aslında bilgi sahibi olmayanlar için sağlık bilgisi vermek istedik. Genel olarak sağlık bilgisi hakkında kanunlarda ve genel olarak da yapılması gerekenler yada bir diğer deyişle bilinmesi gerekenlerin bir kısmı alttaki gibidir.

Genel olarak sağlık, hasta ya da sakat olmama durumudur. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluş tüzüğünde sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık”yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hâlidir. “Hastalık”ise organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkması sonucu fizyolojik görevleri yerine getirememe ya da ruh sağlığının bozulmasıdır. Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak temel bir insanlık hakkıdır. Sağlık hakkı; kişinin toplumdan ve devletten sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilerek iyileştirilmesini isteyebilmesi ve toplumun sağladığı imkânlardan faydalanabilmesi şeklinde tanımlanmaktadır . İnsanın sağlıklı yaşaması için gerekli olan şartları sağlamak devletin görevidir. Bu nedenle devletler sağlık politikalarıyla insanların sağlıklarını güvence altına almıştır. Belli bir yaşa kadar insanlar tamamen devlet güvencesiyle sağlık hizmeti görmektedir.

T.C. Anayasası’nın 56. maddesine göresağlık, her bireyin insan olmaktan doğan en doğal ve temel hakkıdır.Devlet, her vatan-daşın beden ve ruh sağlığı içinde hayatını sür-dürmesini sağlamakla yükümlüdür. Devlet bunu gerçekleştirmek için sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık kurumla-rından, sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Mümkün olan en yük-sek sağlık standardına ulaşma hakkı “sağlık hak-kı” olarak bilinir. Sağlık hakkı ilk olarak 1946’da Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğü’nde yer almıştır. Sonra 1978’de Alma Ata Bildirgesi’nde, 1998’de de Dünya Sağlık Örgütünce kabul edilen Dünya Sağlık Bildirgesi’nde tekrarlanmıştır. Sağlık hakkı çok sayıda uluslararası ve bölgesel insan hakları belgesinde onaylanmıştır

0 görüntüleme